REGULAMIN

Sklep internetowy działający pod adresem wizzard-art.eu prowadzi sprzedaż towaru,, rękodzieła

prezentowanych w katalogu produktów.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: wizzard@vip.onet.pl

1. Niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem,

o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Osoba składająca zamówienie w sklepie to zamawiający. Która na zasadach określonych w

3. niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.

4. Usługodawca-podmiot świadczony usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego

na zasadach określonych w regulaminie..

5. Za towar zamawiający może zapłacić w następujący sposób:

6. – Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za

pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Paypal) lub tradycyjnym przelewem

bankowym ,który jest podany w zakładce ,,płatności,,

7. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych wizzard-art.eu są cenami brutto.

8. Wszystkie Towary oferowane w sklepie wizzard-art.eu są fabrycznie nowe.

9. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w

tygodniu przez cały rok.

10. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i

prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany

oraz numer telefonu i adres e-mail. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia,

otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

11. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu

Internetowego.

12. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa

Sprzedaży.

13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego

Sklepu.

1. Klient , który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania

przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. rzeczy. I liczy się

od dnia wydania .Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego

upływem na adres Usługodawcy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres wskazany przez Usługodawcę.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz

z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W

przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca wymieni

reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego

towaru.

5. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu

Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku

akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian,

zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

6. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje

uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.